ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมชมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565

          ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมชมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยตัวแทน ผู้ชนะเลิศ การประกวดนักศึกษาต้นแบบของแต่ละคณะ ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 21 กันยายน 2565 13 .00 น . เป็นต้นไป

   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา