ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 - 2562

          ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 - 2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 - 19 ธันวาคม  2565 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท) ติดต่อรับด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้
          หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน (แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ)
          สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032-720536 ต่อ 1090 ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ

  หนังสือมอบฉันทะ

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา