Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 26 ว่าด้วยเรื่อง “สังคมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน”

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 26 ว่าด้วยเรื่อง “สังคมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน” มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. ภูมิปัญญาอีสาน  รายละเอียด
          2. พิธีกรรม ตำนาน นิทาน เพลง :บทบาทของคติชนกับ สังคมไทย  รายละเอียด
          3. คติชาวบ้าน  รายละเอียด
          4. เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน  รายละเอียด
          5. นิทานพื้นบ้าน  รายละเอียด

          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

   รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ