Accessibility Tools

ประกาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 - 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

                   ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระดําเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นั้น
                   ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะนําบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ ๒ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ , ภาคเรียนที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และภาคเรียนที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
                   เพื่อให้การรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงประกาศการรับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ดําเนินการ ดังนี้

  รายละเอียด
หนังสืออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
คำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
หนังสือมอบอำนาจ

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา