Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร
                 1. ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน “เครื่องดื่มไซเดอร์สับปะรดผสมน้ำสับปะรด”

                 2. อ.ดร.บุรินทร์ นรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน “เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติขนาดเล็ก”

                 3. ผศ.วีระยุทธ สุริคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน “เครื่องผ่าสับปะรด”

                 4. ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน “เครื่องดื่มไซเดอร์สับปะรดผสมน้ำผึ้ง'”

   

 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา