Accessibility Tools

ประกาศแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณและกํากับติดตาม โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณและกํากับติดตาม โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
 

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ และกํากับติดตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
                 เพื่อให้การดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและกํากับติดตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
                 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ และกํากับติดตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ไว้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ