Accessibility Tools

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2560-2562

               มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562              

               กำหนดการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562
               👉ซ้อมย่อย วันที่ 3-4 กันยายน 2565  สถานที่ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
               👉ซ้อมใหญ่ วันที่ 5 กันยายน 2565    สถานที่ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
               👉รับจริงวันที่ 7 กันยายน 2565         สถานที่ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
               *หมายเหตุ : กำหนดการโดยละเอียด มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป
   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา