Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง 
รับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)
 

                 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทเรียนดี ประจําปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วย ทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง พ.ศ. 2565 ข้อ 6 และ ข้อ 8 และตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน