Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย ตำรา เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2565

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ งานวิจัย ตำรา เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2565
                   Title: งานวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2565

                   Title : ตำราและเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2565

                   Title : วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2565

                   ☎️ ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
                   🌃 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) ชั้น4

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ