Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  

                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดเปิดรับสมัครคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  โดยผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จะต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด

  

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย