Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

 

                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

  

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย