Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

 

                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด

  

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย