Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 25 รอบที่ 2

                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 25 รอบที่ 2

   

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน