Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจําสาขาวิชาไฟฟ้า ได้รับ การขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน “ระบบสกัดผงน้ําผลไม้โดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค”

                  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ว่าที่ร้อยเอกภัทรกฤต คัชมาตย์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาไฟฟ้า ได้รับ การขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน “ระบบสกัดผงน้ําผลไม้โดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค”

   

 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา