Accessibility Tools

กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

                     กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 27– 30 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ (ข้างสระว่ายน้ํา) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายละเอียด

  

  ที่มา : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน