Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกําหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกําหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่๔)
 

                     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที่ ๔) โดยคัดเลือกผู้สมัครตามกระบวนการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และให้ผู้ที่มีรายชื่อตาม เอกสารแนบท้ายประกาศดําเนินการ ดังนี้

รายละเอียด

  

  ที่มา : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน