Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม "อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น"

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม " อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น " วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  เวลา 08 : 30 น . - 16 : 30 น. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565  ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720-536-9 ต่อ 1608

  แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

  

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ