Accessibility Tools

ประกาศมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19
 

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กําหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕โดยอ้างคําสั่ง ที่ อว ๐๒๐๐.๖/ว ๑๑๐๕๒๙ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ให้ ดําเนินการตามมาตรการของกรมอนามัย, COVID Free Setting THAI STOP COVID ๒ PLUS และ คําสั่ง จังหวัดราชบุรี ที่ ๑๕๗๙/๒๕๖๕ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ฉบับที่ ๕๑ ข้อ ๘ การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
                     แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัดความ เสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

รายละเอียด
แบบคัดกรองผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) ตามการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคติดเชื้อ Covid-19

  

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา