Accessibility Tools

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
 

                     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัด การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 หมวด 2 การรับสมัครนักศึกษา ข้อ 7 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 27 มกราคม 2555 โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด
  สมัครที่ http://tqf.mcru.ac.th/admismcru/index.jsp

  

  ที่มา : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน