Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาฯ คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

                    ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.สุจิตตรา จันทร์ลอย และ อาจารย์ ดร.สุธิดา ปรีชานนท์ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาฯ คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"


 
   

  

  ที่มา : คณะครุศาสตร์