Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)
 

                     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับ ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 หมวด 2 การรับสมัครนักศึกษา ข้อ 7 และตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด
  สมัครที่ http://tqf.mcru.ac.th/admissionmcru

  

  ที่มา : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน