Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และแจ้งกําหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (รุ่น 25) ในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และแจ้งกําหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (รุ่น 25)
ในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)


                     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดําเนินการตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคพิเศษ (รุ่น 25) ในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) โดยสัมภาษณ์ผู้สมัคร ตามกระบวนการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ และให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศดําเนินการ ดังนี้

รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ภาคพิเศษ(รุ่น 25)
ขั้นตอนการชำระเงิน

  

  ที่มา : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน