ประชาสัมพันธ์สําหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่องการเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

          ประชาสัมพันธ์สําหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่องการเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

          ประกาศรายชื่อ และหมายเลขห้องพัก
            - ประกาศผ่านเพจ หอพักนักศึกษาฯ  วันที่ 17 มิถุนายน 2565
          กําหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก
            - ภายในวันที่ 20-26 มิถุนายน 2565 ช่วงเวลา 08.30-17.30 น. เท่านั้น
            - รายงานตัว ณ สํานักงานหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          เอกสารรายงานตัว
            - สําเนาบัตรประชาชน (รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ
            - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
          ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่พักตามลําดับการชําระเงินของนักศึกษาเป็นหลัก โดยนักศึกษาสามารถขนของใช้ส่วนตัวเพื่อเข้าพักในหอพักได้เลย

   

 

  ที่มา : งานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง