สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 18 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 8 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 18 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์  รายละเอียด
          2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา = Introduction to sociology  รายละเอียด
          3. นโยบายสาธารณะ: แนวคิด การวิเคราะห์ และกรณีศึกษา  รายละเอียด
          4. หลักและคำพิพากษา: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  รายละเอียด
          5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ  รายละเอียด
          6. คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น  รายละเอียด
          7. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน  รายละเอียด
          8. วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น  รายละเอียด

          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ