รับสมัครเข้าศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต (MCRU Credit Bank System : MCRU CBS) ประจําภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต (MCRU Credit Bank System : MCRU CBS)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2565


                     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบ ธนาคารหน่วยกิต ประจําภาคเรียนที่ 1/2565 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
                     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติราชภัฏ พ.ศ. 2547 และความในข้อ 5 และข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต พ.ศ. 2562 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 จึงขอออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

รายละเอียด
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
  สมัครออนไลน์ได้ที่ : ระบบรับสมัครธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (MCRU Credit Bank System)
  สมัครด้วยตอนเองได้ที่ : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  

  ที่มา : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน