Accessibility Tools

กำหนดการมอบตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก)

         กำหนดการมอบตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

         🗓วันที่ 11 เมษายน 2565 (ระบบออนไลน์) ได้ที่ รายละเอียด
         📎เอกสารที่ต้องเตรียม (สแกนหรือรูปถ่าย)
         1. รูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
         2. สำเนาใบปพ.1จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายหน้า-หลัง)(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

   

 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง