Accessibility Tools

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565
 

                    ตามประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม) โดยรับสมัครตั้งแต่ 11 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 4 เมษายน  2565 ไปแล้วนั้น

                    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกมีดังต่อไปนี้


 ประกาศ ณ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

 
  รายละเอียด

 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง