Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาฯ ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2565

                  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2565
                  🏅รางวัลชมเชย
                  ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
                  โครงงานเรื่อง : การพัฒนาระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน
                  โดย : นายวรวิทย์  ขันธมูล นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                  อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปิยะวดี  พงษ์สวัสดิ์

                  🏅รางวัลชมเชย
                  ประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมดีเด่น
                  โครงงานเรื่อง : การพัฒนากระบวนการแปรรูปมะขามป้อมด้วยนวัตกรรมแยกเม็ด
                  โดย : นางสาววิภาวี  สระทองคำ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม
                  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุเมธ  ลิปิโรจนพงศ์ และผศ.อนุชา  บุญเกิด

   

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร