Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

                  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอทิตยา แสงงาม นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ในระหว่างวันที่ 5 – 13 มีนาคม 2565 ประเภทกีฬาลอนโบวล์ส ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทหญิงคู่ และเหรียญทองแดง ประเภททีม 4 คน
 

   

 

  ที่มา : คณะครุศาสตร์