Accessibility Tools

ประกาศการกําหนดประเภทรายจ่าย อัตราการจ่าย และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
การกําหนดประเภทรายจ่าย อัตราการจ่าย และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ )
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                  เพื่อให้การจ่ายเงินของกองทุนสหกิจศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสหกิจ ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๐ (๓) และข้อ ๑๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยกองทุน สหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุนสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
 

  รายละเอียด

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ