Accessibility Tools

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 - รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม -

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
  - รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม -

                      ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2565 รอบสอบคัดเลือกเพิ่มเติม โดยการทดสอบมาตรฐานทาง วิชาการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 ประกาศ ณ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัครนักเรียน
  รายละเอียด

 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง