Accessibility Tools

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

                     แม้นว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะยังมีจํานวนมาก แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยความรุนแรงของอาการป่วยแล้วพบว่า ยังอยู่ในความสามารถที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการได้ กอปรกับคําสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 65/2565ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 48 ที่อนุญาตให้สถานศึกษา สามารถใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมใด ได้ตามความเหมาะสม ตามความทราบแล้วนั้น
                     ดังนั้น
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา learning loss จากการเรียนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้เรียนได้ในระยะยาว จึงสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และมติเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมวาระพิเศษ วันที่ 3 มีนาคม 2565 จึงกําหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป ดังนี้ 


 ประกาศ ณ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

   รายละเอียด

     

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ