Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัย

              ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการรับรองตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " จากสภามหาวิทยาลัย

              ผศ.ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา
              ผศ.ดร.สันติ รักษาวงศ์ อาจารย์สาขาฟิสิกส์
              ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชูจิต อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   

 

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี