Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์"หนังสือใหม่ปีงบประมาณ 2565" หมวด 000 เบ็ดเตล็ด หรือความรู้ทั่วไป (Generalities)

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์"หนังสือใหม่ปีงบประมาณ 2565" หมวด 000 เบ็ดเตล็ด หรือความรู้ทั่วไป (Generalities)  สามารถยืมออนไลน์ได้ที่ https://matrix.mcru.ac.th
                    ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602 หรือ www.Facebook.com/Aritmcru

                    1.เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน ปรับปรุงใหม่ 👉🏻 รายละเอียด
                    2.พัฒนาโมไบล์แอพด้วย Flutter + Dart 👉🏻 รายละเอียด
                    3.หลักการเขียนโปรแกรมภาษา Python 👉🏻 รายละเอียด
                    4.คู่มือ Coding ภาษา Python ฉบับสมบูรณ์ 👉🏻 รายละเอียด
                    5.ต่อยอดพัฒนาโมไบล์แอพด้วย Flutter + Firebase 👉🏻 รายละเอียด
                    6.เริ่มต้น Coding สร้าง Mobile App อย่างมืออาชีพ 👉🏻 รายละเอียด
                    7.เขียนแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย Autocad 👉🏻 รายละเอียด
                    8.รวมโปรแกรมกราฟิก 👉🏻 รายละเอียด
                    9.ปรับแต่งภาพถ่ายให้สวยได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Lightroom Classic 2020 👉🏻 รายละเอียด
                    10.เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม Revit 2020 Architecture 👉🏻 รายละเอียด

 รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ