Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาฯ (ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3) ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุน ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3)
ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


                     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือกและ การคัดเลือกผู้รับทุน ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สําหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา คุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไปแล้วนั้น 

                     การนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้รับทุน ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สําหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้ที่มีรายชื่อต้อง รายงานตัวเป็นนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๓ (แบบออนไลน์) ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๑๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อ สแกน QR-CODE (ด้านล่าง) เข้าในไลน์กลุ่ม เพื่อรับข้อมูล ในการนัดหมายวัน เวลา รายละเอียดต่าง ๆ ในการรายงานตัวต่อไป

** หมายเหตุ หากไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์


 ประกาศ ณ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

  รายละเอียด

 

  ที่มา : คณะครุศาสตร์