Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565”

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565”

                    📌 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564
                    📌 วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2565
                    📌 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564
                    📌 วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 23 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
                    📌 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2564
                    📌 วารสารวิชาการ ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2564

                    แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565” รายละเอียด
                    📞ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ