Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่3) ครั้งที่ 1

                    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่3) ครั้งที่ 1 รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่3) ครั้งที่ 1 วันที่ 15 - 20 กุมพาพันธ์ 2565

   รายละเอียด
 ขั้นตอนการรายงานตัว

     

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน