Accessibility Tools

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 

                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้
 

ประกาศ ณ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

 

   รายละเอียด

     

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย