ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)


 ประกาศ ณ 25 มกราคม พ.ศ. 2565

 

รายละเอียด
   ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

     

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน