Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale E-Book

                      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale E-Book (https://www.galepages.com/thmcru) โดยสามารถลงชื่อเข้างานผ่านอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (ชื่อผู้ใช้@mcru.ac.th) หากมีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 032-720-539 ต่อ 1605 Facebook : www.Facebook.com/aritmcru

  ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Gale E-Book

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ