Accessibility Tools

ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์/ ทดสอบความสามารถนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

                      ตามประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)  ไปแล้วนั้น
                      โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนี้


 ประกาศ ณ 11 มกราคม พ.ศ. 2565

  รายละเอียด

 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง