Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

                      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาพิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เพื่อให้โอกาสการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับคนพิการมากขึ้น
                      อาศัยอำนาจตามข้อ 6(2) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. 2560 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 และคัดกรองความเหมาะสมตามคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้


 ประกาศ ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา