ประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขัน สสส.จอมบึงมาราธอน 2565 (ครั้งที่ 36)

ประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันสสส.จอมบึงมาราธอน 2565 (ครั้งที่ 36)

                      ตามที่คณะกรรมการการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการจอมบึงมาราธอน พ.ศ.2565 ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขัน สสส.จอมบึงมาราธอน 2565 (ครั้งที่ 36) ในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2565 และได้นำเสนอขออนุญาตจัดการแข่งขันต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 53/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องควบคุม คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี จึงมีมติเห็นควรให้เลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปก่อน
                      คณะกรรมการการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการจอมบึงมาราธอน พ.ศ. 2565 จึงขอเลื่อนกำหนดการจัดการแข่งขันไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสม และเอื้อต่อการจัดการแข่งขันที่จะทำให้นักวิ่งทุกท่านมีความปลอดภัยจากการระบาดของโรคฯ ทั้งนี้เพื่อให้นักวิ่งที่ได้ลงทะเบียนวิ่ง (ครั้งที่ 36) มีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม คณะกรรมการการวางแผนฯ จึงมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้
                      1. นักวิ่งท่านใดประสงค์ให้จัดส่งอุปกรณ์การแข่งขันทางไปรษณีย์สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ https://www.runningconnect.com/event/CBM2021 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 (โดยนักวิ่งต้องชำระค่าจัดส่งเอง)
                      2. นักวิ่งที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน สสส.จอมบึงมาราธอน 2565 (ครั้งที่ 36) สามารถขอรับเงินคืนได้ ดังนี้
                          2.1 แจ้งความประสงค์ผ่านระบบ https://www.runningconnect.com/event/CBM2021 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยมีอัตราการคืนเงินค่าสมัคร ดังนี้
                                2.1.1 นักวิ่งที่ยังไม่ได้รับอุปกรณ์การแข่งขันจะได้รับเงินคืน 100%
                                2.1.2 นักวิ่งที่ได้รับอุปกรณ์การแข่งขันไปแล้วจะได้รับเงินคืน ดังนี้
                                         - ระยะมาราธอน 520 บาท
                                         - ระยะฮาล์ฟมาราธอน 320 บาท
                                         - ระยะมินิมาราธอน 200 บาท

                      วิธีการดำเนินการในระบบ ดังนี้
                      1. เข้าสู่ระบบ และเข้าอีเวนท์ที่เคยสมัคร ที่ www.runningconnect.com/profile/history
                      2. กดปุ่ม "เปลี่ยนแปลง" (ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565)
                      3. หลังจากกดปุ่ม จะมี 2 ตัวเลือก คือ ประสงค์รับเงินคืน 100% หรือประสงค์ให้จัดส่งอุปกรณ์การแข่งขันทางไปรษณีย์
                      4. หลังจากกดยืนยัน จะได้รับอีเมลยืนยัน
                      **หมายเหตุ สำหรับนักวิ่งที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกเลื่อนเข้าร่วมการแข่งขัน สสส.จอมบึงมาราธอน 2565 (ครั้งที่ 36) โดยอัตโนมัติ


คณะกรรมการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอน ประกาศ ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

   

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร