Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) โรงเรียนสาธิตฯ

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

                      ตามประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตา โดยการสัมภาษณ์ /ทดสอบความสามารถ โดยรับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2564 ไปแล้วนั้น

                      โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ /ทดสอบความสามารถ ดังต่อไปนี้


ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 พ.ศ. 2564

รายละเอียด

 
     

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง