Accessibility Tools

เปิดรับสมัครนักศึกษาหอพัก สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 65

         นักศึกษาใหม่ รหัส 65 ที่มีความประสงค์จองหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กรอกข้อมูลจองหอพักออนไลน์  ระบบจองหอพักออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2. โอนชำระเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai Next (ตามภาพขั้นตอนด้านล่าง)
    ***หมายเหตุ : จำนวนเงินค่าหออาจจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประเภทหอพักที่เลือกจอง ที่ปรากฏ 3,800 บาท เป็นเพียงเรทค่าหอพักตัวอย่างเท่านั้น

3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ใน inbox page : หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลของนักศึกษา

4. รอประกาศรายชื่อ ซึ่งจะประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง

     

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร