Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของดการเข้าใช้บริการ โดยจะเปิดให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-15 มกราคม 2565

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของดให้เข้าใช้บริการในวันที่ 4-15 มกราคม 2565 ตามแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 และเปิดให้บริการแบบออนไลน์ โดยนักศึกษาที่ต้องการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สามารถสแกนผ่าน QR-Code ในภาพนี้ เพื่อศึกษาขั้นตอนในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ

      

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ