Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 8 ว่าด้วยเรื่อง " สถิติเพื่อนักวิจัย "

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 8 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 8 ว่าด้วยเรื่อง " สถิติเพื่อนักวิจัย "  มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1.หลักสถิติเบื้องต้น คลิกที่ รายละเอียด
          2.สถิติเพื่อการวิจัย คลิกที่ รายละเอียด
          3.หลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป คลิกที่ รายละเอียด
          4.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R คลิกที่ รายละเอียด
          5.วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและทำงานวิจัยด้วย Excel คลิกที่ รายละเอียด
          6.สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและกราฟิกทางสถิติด้วยการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น คลิกที่ รายละเอียด
          7.คณิตสถิติศาสตร์ประยุกต์ 1 คลิกที่ รายละเอียด
          8.การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการศึกษาด้วยโปรแกรม Mplus คลิกที่ รายละเอียด
         

          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 โทร. 032-720536 ต่อ 1605
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

      

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ