Accessibility Tools

ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจ การให้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

          ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูล

  แบบประเมินความพึงใจ

 


  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ