Accessibility Tools

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญชวนทุกท่านเที่ยว "ชม ซื้อ เชียร์ ตลาดนัด U2T"

          ประชาสัมพันธ์ ...โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง #เชิญชวนทุกท่านเที่ยว "ชม ซื้อ เชียร์ ตลาดนัด U2T" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
          ภายในงานมีผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปที่ผลิตได้มาตรฐานของแต่ละตำบล ที่เข้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ทั้งนี้ ยังมีการประกวดเดินแบบโชว์ผลิตภัณฑ์ดี U2T เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

  ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม