Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564”

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564”

          ● วารสารการศึกษาไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2564
          ● วารสารวิชาการ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2564
          ● วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
          ● วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1-3 มกราคม – ธันวาคม 2563
          ● วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564

           แนะนำวารสารน่าอ่านประจำเดือนพฤศจิกายน รายละเอียด

           บริการช่วยการค้นคว้า บทความวิจัย บทความวิชาการ และ ยืมวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์

           ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

   

      

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ